POCHODZENIE NAZWISKA

 

Nazwiska w Polsce to późne historycznie zjawisko, ponieważ powstały dopiero u schyłku średniowiecza. Początkowo objęły szlachtę (XV-XVI w.) i stopniowo rozprzestrzeniły się na mieszczaństwo i chłopstwo. W dwóch ostatnich grupach społecznych proces ten trwał do poł. XVII w. Wyjątkowo na niektórych terenach (np. Wielkopolska, Płockie, Kresy Wschodnie) i u niewielkiego odsetka osób trwał on nawet do XVIII w. W okresie staropolskim posiadanie nazwiska regulowało prawo zwyczajowe, dopiero państwa zaborcze (XVIII/XIX w.) wprowadziły pierwsze akty prawne wprowadzając m.in. obowiązek posiadania nazwiska dla wszystkich grup społecznych (http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_nazwiska).

Od czego powstało nazwisko Rosłonek, od przezwiska, przydomku? Dotychczas spotkaliśmy dwie, bardzo podobne teorie:
1.  Zygmunt Zakrzewski: nazwisko powstało od zewnętrznych cech ludzi, którzy zamieszkiwali jedną osadę, w tym przypadku rosłych, silnych, stąd „Rosłonki”.
2.  Maurycy Stanaszek: przypuszczał, iż nazwisko powstało od cech osady, ulokowanej wśród łąk (fonetycznie łonk), rozlewisk. Ludzi, którzy zamieszkiwali tę osadę z czasem zaczęto nazywać Rosłonek, Rosłonki. Ostatecznie potwierdził, iż nazwisko Rosłonek to  forma przezwiskowa a nazwisko brzmiało zupełnie inaczej... Może Stanaszek, Gawin albo Jobda... Maurycy sprawdził, iż według Słownika warszawskiego języka polskiego, t. V, s. 564 nazwisko Rosłon (Rosłonek to syn Rosłona) pochodzi od określenia rosły, wysoki.

Testy DNA wykazały, że nasi przodkowie wywodzą się z osadników olęderskich i przybyli z Pomorza lub ziemi kujawskiej.

 

POCHODZENIE LUDNOŚCI NADWIŚLAŃSKIEGO URZECZA

(zaczerpnięto ze strony www.familytreedna.com)

PODZIAŁ NA GRUPY REGIONALNO-ETNICZNE

Dotychczas na Urzeczu (gwarowo zwanym Łurzycem) i w jego najbliższym sąsiedztwie wydzielono kilkanaście grup regionalno-etnicznych (POŁUDNIOWOBAŁTYCKA (1-5), ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA, ŚRODKOWOEUROPEJSKA (1-2), CELTYCKO-GERMAŃSKA, NORMAŃSKA, PÓŁNOCNO-AZJATYCKA, UGROFIŃSKA, STAROEUROPEJSKA (1-2), ŚRÓDZIEMNOMORSKA, HINDUSKO-ROMSKA i SEMICKA), pozwalających na dość czytelną klasyfikację testowanych tu rodzin. Każda z tych grup ma swą unikatową i niepowtarzalną historię. I tak, haplogrupy G2a, I1, R1b, N, część R1a-CTS3402 związane są najprawdopodobniej z postępującą od północy tzw. kolonizacją olęderską, inne z osadnictwem drobnoszlacheckim i chłopskim na ziemi czerskiej (R1a-L260, R1a-CTS11962), a kolejne z orylami/flisakami i funkcjonowaniem dawnych szlaków handlowych (H1a, E1b1b1, I2a). Do tego należy dodać, że część testowanych rodzin osiedliła się na Urzeczu stosunkowo niedawno z rozpoznanych genealogicznie kierunków Polski.
Bardzo istotne dla tego Projektu będzie zatem ustalenie, jaki typ osadnictwa dominował na interesującym nas terenie, począwszy od średniowiecza aż po wiek XIX. Do tej pory najczęstszym kierunkiem migracji ludności na Urzecze jest szeroko pojęta Europa północno-zachodnia (Fryzja i Pomorze od Meklemburgii po Sambię).
Ze względu, iż większość testów jest 12 markerowych, wszystkie oznaczenia związane z przynależnością rodzin do poszczególnych grup mają jedynie charakter orientacyjny i mogą w przyszłości ulec niewielkim korektom.

 

Rosłonkowie z Rosłonek i Ostrówca


Stara i rozgałęziona rodzina Rosłonków zamieszkiwała w Ostrówcu przynajmniej od drugiej połowy XVII w. Na początku następnego stulecia notowane są tam już cztery gałęzie rodu - po Kazimierzu, Bartłomieju, Wojciechu i Marcinie, z których każdy miał liczne potomstwo. Z tej właśnie przyczyny dla południowej części Ostrówca upowszechniła się z czasem nazwa Rosłonki, występująca na starych mapach oraz w metrykach kościelnych. Przebadana gałąź rodziny wywodzi się od Józefa Rosłonka (1787-1853) i jego syna Jana (ur. 1819), którego z kolei syn Antoni (ur. 1854) wyprowadził się do pobliskiego Łukówca.
Wyniki testu DNA pokazały, że Rosłonkowie przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 1, będącej częścią haplogrupy R1a. Podobnie jak u Stanaszków, stwierdzono u nich mutację YP331, co pozycjonuje tę rodzinę w konkretnej grupie, w której znajdują się osoby z Ukrainy (Gemega, Kondratenko, Parasyna), Polski (Dąbrowski, Pogłodziński, Stanaszek, Wybieralski) oraz Niemiec (Bock, Runge). Nieco starsza mutacja (YP314), z której wywodzi się subklad YP331 zdominowana jest wyłącznie przez ludność germańską lub też wcześnie zgermanizowaną (Abraham, Blanckenberg, Brehme, Hubner, Hundt, Husar, Kakoschke, Netke, Tafel, von Pegelow). Na tej podstawie można domniemywać, iż przodkowie Rosłonków, podobnie jak Stanaszków, Gawinów i Jobdów, wywodzą się z osadników olęderskich z Pomorza lub ziemi kujawskiej.
W bazie danych FTDNA znaleziono 13 osób posiadających identyczne wyniki testu 12 markerów, co przedstawiciel rodziny Rosłonków z Ostrówca. Przeważały osoby o nazwiskach łacińsko-germańskich (Bock, Celmer, Douglas, Fiebiger, Fisher, Gardner, Herrig, Hersey, Krejca, Ragnauth) wobec sporadycznych słowiańskich (Lubojacky). W bazie FTDNA znaleziono ponadto aż 60 osób, których profil genetyczny różnił się zaledwie jedną mutacją. Były to osoby zarówno o nazwiskach słowiańskich (m.in. Ajgireyev, Brzóska, Mrozowicki, Ritlewski, Sharipov, Sliwinski), łacińsko-germańskich (m.in. Blanckenberg, Bosselman, Farrar, Merritt, Runge, Stefanelli, Sykes, Turbuck, Woroch), jak również arabsko-hinduskich (Abdullah, Abu-Salem, Ahmed, Ayroor).

Link na familytrenda

Rodziny z Urzecza badania DNA.pdf [pobierz]


"Rodziny Rosłonków należy szukać na gałązce S18681, w jej kolejnych mutacjach"